Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Subtitle – Strandzeilen, zoals de sport ook wel wordt genoemd, gaat vaak gepaard met snelheid.

Summit Sports Algemene Voorwaarden

Van de besloten venootschap Summit Sports, gevestigd en kantoorhoudende te Haarlem, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 54.64.84.16.
Artikel l. Toepasselijkheid
l. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en verleende opdrachten.
2. Onder “aanvrager/opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die met ons een overeenkomst
heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en derhalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n)
en erfgename(n).
3. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze schriftelijk met aanvrager/opdrachtgever
zijn overeengekomen.
4. Een verwijzing door aanvrager/opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere voorwaarden – waar ook vermeld – wordt niet
aanvaard, behoudens in het geval wij schriftelijk uitdrukkelijk deze afwijkende voorwaarden hebben aanvaard.
5. Op al onze overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing. Van geschillen
neemt bij uitsluiting kennis de absoluut bevoegde rechter binnen het arrondissement Haarlem.
Artikel 2. Aanbiedingen, offertes, eProposals, overeenkomsten
l. Tenzij anders is overeengekomen omvat de (totaal)prijs uitsluitend: het ter beschikking stellen van het materiaal voor en de
begeleiding van het evenement op de daarvoor bepaalde dag(en), en, indien expliciet vermeld, het verzorgen van een concept
programmaboekje/eVitation.
2. Al onze aanbiedingen en offertes, hetzij in de vorm van prijslijsten, hetzij anders, daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen
en offertes en andere verklaringen van onze vertegenwoordigers en/of werknemers, zijn vrijblijvend en totdat de overeenkomst
tot stand is gekomen herroepelijk.
3. Bij alle samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering, c.q. uitvoering van een gedeelte tegen een overeenkomstig
gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien en nadat een aanvraag/opdracht schriftelijk door een daartoe namens ons
bevoegde is bevestigd en nadat wij een door aanvrager/opdrachtgever voor akkoord getekend exemplaar van de opdrachtbevestiging
hebben ontvangen.
5. De laatst verstuurde offerte/het laatst verstuurde voorstel is maximaal 10 dagen na (email)dagtekening geldig. Indien
u de offerte/het voorstel wilt omzetten naar een definitieve reservering dient u ons dit binnen deze gestelde deadline
telefonisch of schriftelijk door te geven.
6. De daaruit voortvloeiende bevestiging dient, uiterlijk 10 dagen na (email)dagtekening, per mail of post bij ons binnen
te zijn. Na deze deadline behouden wij ons het recht voor uw reservering/aanvraag schriftelijk te annuleren.
7. Wij zijn bevoegd ter uitvoering van onze diensten, aanvragen en/of opdrachten, derden in te schakelen en de prijs hiervan door
te berekenen aan aanvrager/opdrachtgever.
8. Wij zijn gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met afnemer/opdrachtgever, zekerheid te verlangen voor de nakoming
van de overeenkomst, door betaling van een voorschot.
9. Indien afnemer/opdrachtgever dit voorschot niet binnen de door ons gestelde termijn heeft voldaan, zijn wij gerechtigd de overeenkomst
zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd onze rechten voortvloeiende uit
het bepaalde in lid 6.
Artikel 3. Prijzen
l. Alle opgegeven prijzen zijn in Euros en exclusief 6% B.T.W. (tenzij anders vermeld op de bevestiging en bijbehorende factuur)
en andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De kosten ter zake van gebruik en gereed maken van de accommodatie en de daar aanwezige voorzieningen, geluidsinstallatie
en communicatiemiddelen, medische verzorging, door derden verzorgde entertainment en/of (deel)-evenementen en
dergelijke komen geheel voor rekening van aanvrager/opdrachtgever, ook indien door ons voldaan.
3. Al onze prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze kostprijzen door
prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten,
invoerrechten, valutakoersen etc. sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan zijn wij gerechtigd deze
verhoging door te berekenen in de prijzen. Stijging van de in 3.1 en 3.2 genoemde kosten mag steeds worden doorberekend.
4. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.
Artikel 4. Afname
l. Aanvrager/opdrachtgever is verplicht een door ons uitgevoerde opdracht terstond na gereedkoming af te nemen. Betreffen
onze werkzaamheden het verstrekken van advies, dan worden deze geacht direct te zijn afgenomen.
2. In elk geval zal aan onze leveringsplicht zijn voldaan zodra wij onze opdracht hebben uitgevoerd en eenmaal aan afnemer/opdrachtgever
hebben aangeboden.
3. Afnemer/opdrachtgever verplicht zich jegens ons tot alle noodzakelijke medewerking voor een juiste nakoming van de
opdracht.
Artikel 5. Wijzigingen in de overeenkomst
l. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, schriftelijk dan wel op andere wijze door of namens aanvrager/-
opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave kan worden gerekend, worden aanvrager/opdrachtgever
in rekening gebracht. Veranderingen daarentegen welke vermindering van kosten ten gevolge hebben,
zullen aanleiding geven tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen, echter met inachtneming
van het bepaalde in artikel 2 lid 3.
2. De door afnemer/opdrachtgever na verstrekking van de opdracht gewenste wijzigingen als bedoeld in het vorige lid dienen ons
tijdig en schriftelijk ter kennis zijn gebracht, bij gebreke waarvan wij niet aansprakelijk zijn voor de juiste nakoming van deze
wijziging.
3. lndien afnemer/opdrachtgever de door hem/haar gewenste wijzigingen in de overeenkomst mondeling kenbaar maakt,
berust het risico van de tenuitvoerlegging van die wijzigingen bij afnemer/opdrachtgever.
4. Het in de overeenkomst (bevestiging) vermelde aantal deelnemers is bindend. Er kan, tot uiterlijk 14 dagen voor
aanvang van de (eerste) evenementdag, met niet meer dan 10% worden afgeweken (lees: “vermindering) van het, in
de ondertekende bevestiging vermelde, aantal deelnemers.
5. Een verhoging van het aantal deelnemers dient telefonisch of schriftelijk te worden doorgegeven. U ontvangt tevens een
herziene bevestiging. De daaruit voortvloeiende (her)bevestiging dient, uiterlijk 2 werkdagen na (email)dagtekening, per mail of
post bij ons binnen te zijn.
Artikel 6. Risico
1. Het door ons verrichte en/of geleverde is met ingang van het tijdstip van verrichting en/of levering voor risico van aanvrager/opdrachtgever.
2. Aanvrager/opdrachtgever is aansprakelijk voor alle risico van ontvreemding, vervuiling, brand of beschadiging van onze
goederen en materialen zodra deze zich op de locatie van uitvoering bevinden.
3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schades, verwondingen, dood en/of enig ander letsel ten aanzien van derden. Deelname aan
alle activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Deelname aan alle activiteiten kan alleen na grondige instructie van een van
Summit Sports bekwame en opgeleide teamriders. Alle veiligheidsaspecten dienen (tijdens de instructie) door de deelnemers
in acht genomen te worden.
Artikel 7. Accommodatie
1. Tenzij de keuze van de accommodatie aan opdrachtnemer is opgedragen, draagt aanvrager/opdrachtgever zorgt voor het tijdig
ter beschikking zijn van de accommodatie voor het evenement en voor de in verband met de accommodatie en/of het
evenement eventueel benodigde toestemming van derden en vergunningen. Aanvrager/opdrachtgever draagt te dien aanzien
het risico.
2. Indien de accommodatie voor het evenement door aanvrager/opdrachtgever is of moet worden aangewezen, onderzoekt
aanvrager/opdrachtgever of en staat aanvrager/opdrachtgever er voor in dat de plaatsing van het materiaal en het houden van
het evenement op de accommodatie veilig en zonder schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan
geschieden. Opdrachtnemer kan van aanvrager/opdrachtgever verlangen dat deze een andere accommodatie aanwijst, indien
de door aanvrager/opdrachtgever aangewezen accommodatie hem ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor
schade voorkomt. Op het niet gebruik maken door opdrachtnemer van deze bevoegdheid kan aanvrager/opdrachtgever zich
niet jegens opdrachtnemer beroepen.
3. Desgewenst zorgt aanvrager/opdrachtgever voor assistentie bij de opbouw en/of afbreken van het materiaal.
Artikel 8. Materiaal
1. Aanvrager/opdrachtgever mag het door opdrachtnemer ter beschikking gestelde materiaal niet zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van opdrachtnemer aan anderen in gebruik geven (behoudens voor zover dit betreft het normale
gebruik door deelnemers aan het evenement). Aanvrager/opdrachtgever mag het materiaal uitsluitend overeenkomstig de
overeengekomen bestemming gebruiken en aan of in het materiaal geen verandering aanbrengen. Aanvrager/opdrachtgever
neemt alle in redelijkheid te vergen maatregelen tot voorkoming van schade aan of verlies van het materiaal.
2. Schade aan of verlies van het materiaal door de gesteldheid van de accommodatie indien deze door aanvrager/opdrachtgever
is aangewezen, door onoordeelkundig dan wel onvoorzichtig dan wel anders dan overeengekomen gebruik door
aanvrager/opdrachtgever of deelnemers komt voor rekening van aanvrager/opdrachtgever. Indien opdrachtnemer de
begeleiding van het evenement niet verzorgt, komt echter schade of verlies van het materiaal in alle gevallen voor rekening
van aanvrager/opdrachtgever vanaf het moment van afgifte (zijnde uiterlijk het moment van aankomst van het materiaal op de
locatie) tot het moment van teruggave (inclusief eventuele afbouw).
Aanvrager/opdrachtgever is niet gehouden schade of verlies van het materiaal te vergoeden voor zover hij onomstotelijk
aantoont dat de schade of het verlies het gevolg is van een nalatigheid of van een voor de ter beschikking stelling c.q. afgifte
aanwezig gebrek in het materiaal welke aan opdrachtnemer kan worden toegerekend. De schade of het verlies wordt vergoed
op basis van nieuwprijs van de betreffende goederen.
3. Aanvrager/opdrachtgever zal het materiaal onverwijld nauwgezet op eventuele onvolkomenheden controleren en eventueel
vastgestelde onvolkomenheden onverwijld aan aanvrager/opdrachtgever melden. Onvolkomenheden die bij een nauwgezette
controle niet ontdekt hadden en worden maar nadien worden ontdekt, dienen onverwijld aan opdrachtnemer te worden gemeld.
De in de voorgaande twee volzinnen bedoelde melding geschiedt schriftelijk; mocht echter de tot de aanvang van het
(relevante onderdeel van het) evenement resterende tijd onvoldoende zijn voor schriftelijke melding, dan dient de melding
binnen drie werkdagen schriftelijk te worden bevestigd. Tijdig gemelde onvolkomenheden zal opdrachtnemer ongedaan maken
door aanvulling respectievelijk – naar keuze van opdrachtnemer – reparatie of vervanging voor zover de resterende tijd tot de
aanvang van het (relevante onderdeel van het) evenement daartoe redelijkerwijze voldoende is. Aanvrager/opdrachtgever zal
dit tijdstip aanpassen c.q. in aanpassing toestemmen voor zover dit redelijkerwijze van hem verlangd kan worden. Alleen
onvolkomenheden die overeenkomstig de voorgaande volzinnen tijdig zijn gemeld geven een grond voor ontbinding van de
overeenkomst door aanvrager/opdrachtgever maar dat slechts indien opdrachtnemer na een aanmaning daartoe er niet in
slaagt de onvolkomenheden binnen redelijke termijn in een aanvaardbare mate ongedaan te maken en verder slechts voor
zover instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van aanvrager/opdrachtgever gevergd kan worden.
4. Aanvrager/opdrachtgever stelt het materiaal na afsluiting van het evenement – of indien een ander moment is overeengekomen
op dat moment – direct geheel ter beschikking van opdrachtnemer in de staat waarin dit, behoudens normale slijtage, door
opdrachtnemer is afgegeven c.q. ter beschikking is gesteld. Voor iedere kalenderdag, dat aanvrager/opdrachtgever nalaat het
materiaal overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande volzin aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen, verbeurd hij een
boete van 10% van de overeengekomen prijs, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer op schadevergoeding overeenkomstig
de wet, welke schadevergoeding tenminste gelijk is aan het bedrag dat opdrachtnemer onder de overeenkomst
over de betreffende periode verschuldigd zou zijn geweest. In dit verband geldt een gedeelte van een kalenderdag als een
volle kalenderdag.
5. Indien betaling van een waarborgsom is overeengekomen is opdrachtnemer gerechtigd om al hetgeen hij uit of in verband met
het materiaal van aanvrager/opdrachtgever opeisbaar heeft te vorderen met de van hem ontvangen waarborgsom te
verrekenen. Indien verrekening plaatsvindt voordat het materiaal volledig weer ter beschikking stelling van opdrachtnemer is
gesteld, kan opdrachtnemer verlangen dat de waarborgsom weer wordt aangevuld. Opdrachtnemer is geen rente over de
waarborgsom verschuldigd en is tot terugbetaling van de waarborgsom c.q. van het restant ervan pas verplicht nadat
redelijkerwijze is komen vast te staan dat opdrachtnemer niets meer van aanvrager/opdrachtgever te vorderen heeft of zal
krijgen.
Artikel 9. Uitvoering opdracht, aansprakelijkheid en garantie
l. Alle overeenkomsten worden naar beste weten uitgevoerd, doch opdrachtnemer staat niet in voor en is niet verantwoordelijk
voor door derden te verzorgen onderdelen van het evenement, de accommodatie en daarbij behorende voorzieningen en de
medische verzorging.
2. Voor zover het karakter van het evenement daardoor niet wezenlijk wordt aangetast, is opdrachtnemer binnen de grenzen der
redelijkheid indien zulks nodig mocht blijken gerechtigd om onderdelen van het programma niet, anders of in een andere
volgorde te verzorgen. Aan het programmaboekje kunnen geen rechten worden ontleend.
3. lndien is overeengekomen dat opdrachtnemer niet de begeleiding van het evenement zal verzorgen, is opdrachtnemer tenzij
anders is overeengekomen slechts verplicht het materiaal tijdig op de (eerste) dag van het evenement ter beschikking te
stellen aan aanvrager/opdrachtgever en met name niet verplicht de opbouw en afbouw van het materiaal te verzorgen.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit onjuistheden in de opdracht of aan ons gegeven instructies.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van de aan ons verstrekte opdrachten indien
wij in een overmachtsituatie komen te verkeren.
6. De tijdsduur die de opdracht zal vergen wordt bij benadering opgegeven. Bij overschrijding van de tijdsduur kan afnemer/opdrachtgever nimmer aanspraak doen gelden op annulering of schadevergoeding.
Artikel 10. Aansprakelijkheid voor schade
l. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade behoudens opzet of grove schuld.
2. Alleen die schade komt voor vergoeding in aanmerking, waarvan aanvrager/ opdrachtgever onomstotelijk heeft aangetoond dat
deze het gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor opdrachtnemer rechtens aansprakelijk kan worden
gehouden.
3. Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, komt in geen geval voor vergoeding in
aanmerking.
4. Schade, die verband houdt met beschadiging of verlies van een zaak of met letsel bij een persoon, is te allen tijde niet verder
aansprakelijk dan voor het bedrag dat met de opdracht is gemoeid.
5. Andere schade dan onder 10.3 en 10.4 bedoeld wordt vergoed tot 25% van de in artikel 3.1 bedoelde overeengekomen prijs
(derhalve zonder rekening te houden met de door te berekenen kosten als in artikel 3.2 bedoeld, B.T.W. en andere
overheidsheffingen) van die leveranties c.q. die dienstverlening, waarmee de schade verband houdt, is de opdrachtnemer te
allen tijde niet verder aansprakelijk dan voor het bedrag dat met de opdracht is gemoeid.
6. De onder 10.4 en 10.5 genoemde vergoedingen gelden voor alle schadegevallen tezamen die uit een leverantie c.q. een
dienstverlening, waarmee de schade verband houdt, voortvloeien.
7. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde komt alleen voor vergoeding in aanmerking schade, die geleden wordt binnen
zes maanden na de afgifte van de desbetreffende zaak en/of na het einde van de desbetreffende dienst en die voorts
eveneens binnen die termijn en tevens binnen 14 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan opdrachtnemer is gemeld. Op
straffe van algeheel verval van het recht op schadevergoeding wordt opdrachtnemer alle gewenste medewerking verleend bij
haar onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor een vergoeding wordt gevorderd. Rechtsvorderingen
ter zake van schade vervallen binnen zes maanden na ontdekking van de schade. Verrekening met niet door met
opdrachtnemer erkende of niet onherroepelijk in rechte vastgestelde schadevorderingen is niet toegestaan.
8. Aanvrager/opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen vorderingen uit welke hoofde ook van derden, die stellen schade te
hebben geleden door een zaak en/of een dienst, die opdrachtnemer aan c.q. vanwege aanvrager/opdrachtgever heeft geleverd
respectievelijk heeft verleend, behalve wanneer aanvrager/opdrachtgever aantoont dat opdrachtnemer in de verhouding tot aanvrager/opdrachtgever voor de schade aansprakelijk is te houden.
9. Personen, die in dienst zijn bij opdrachtnemer of bij de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer worden gebruikt en die door aanvrager/opdrachtgever tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op vorenstaande
bepalingen beroepen. Van deze personen en opdrachtnemer tezamen kan nimmer meer schadevergoeding worden gevorderd dan opdrachtnemer alleen zou hebben te vergoeden. Indien en voor zover de beperking van aansprakelijkheid in een gegeven geval onredelijk bezwarend of onaanvaardbaar wordt geoordeeld, geldt een beperking die alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen nog aanvaardbaar is.
Artikel 11. Overmacht
l. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat wij wegens buitengewone omstandigheden zoals slecht weer, geen of te
weinig wind (geldend alleen voor onze wind aangedreven sporten), explosie of uitstroming van gevaarlijke stoffen en/of gassen
of gevaar daarvoor, abnormaal hoog ziekteverzuim, stakingen, blokkades, bedrijfsbezettingen, uitsluiting, brand, technische
storingen in het bedrijf, ziekte van opdrachtnemer of zijn personeel, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek
aan grondstoffen, materialen, in gebreke blijven van onze aanvrager/opdrachtgever of derden zoals toeleveranciers en
transporteur, door welke oorzaak ook, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, i- of exportbelemmeringen en andere
overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop wij redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen
ook al was deze omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst te voorzien, niet in staat zijn de opdracht
overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren. Voor rekening en risico van aanvrager/opdrachtgever komt in ieder geval
het geheel of gedeeltelijk of niet of niet-tijdig verschijnen van deelnemers of een anderszins verminderde deelname.
2. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst hetzij op te
schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat wij tot betaling van enigerlei
schadevergoeding of boete aan aanvrager/opdrachtgever gehouden zijn.
3. Bij een opschorting van meer dan 60 werkdagen is aanvrager/opdrachtgever evenwel gerechtigd de overeenkomst te
beëindigen, nadat hij ons schriftelijk een laatste termijn van redelijke duur heeft gegund.
4. Bij beëindiging als hiervoor bedoeld zijn wij niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan aanvrager/opdrachtgever.
Artikel 12. Betaling
l. Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het recht om eerdere of contante betaling te verlangen indien opdrachtnemer
daartoe aanleiding ziet, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs (zo nodig inclusief de in de artikelen 3.1 tot en
met 3.3 bedoelde posten) in de navolgende termijnen: 100% binnen 14 dagen na ondertekening van de
opdrachtbevestiging. Aanvrager/opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur per post. Eventuele andere betalingen
door aanvrager/opdrachtgever dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
2. Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijking. Aanvrager/opdrachtgever mag om generlei reden zijn betalingen
opschorten.
3. Indien wij op rekening hebben verkocht en het factuurbedrag niet binnen de termijn van 14 dagen van aanvrager/opdrachtgever
ontvangen, is deze zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, daarover een rente verschuldigd
conform de wettelijke met een minimum van 1% per maand, geldende gedurende de tijd waarin koper in verzuim is, waarbij de
tijd wordt gerekend in volle maanden.
4. Indien de betaling (artikel 12.1) niet binnen de termijn van 14 dagen is ontvangen en wanneer alsdan rechtsmaatregelen strekkende
tot verkrijging van betaling jegens aanvrager/opdrachtgever worden genomen, is deze gehouden tot betaling van
opeisbare, niet voor rechterlijke matiging in aanmerking komende door ons te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten,
welke zijn vastgesteld op minimaal 15% exclusief B.T.W. van de te betalen hoofdsom (of gedeelte daarvan), zulks met een
minimum van € 213,45 exclusief B.T.W., onverminderd eventuele door aanvrager/opdrachtgever krachtens rechterlijke
uitspraak verschuldigde proceskosten.
5. Alle betalingen door of namens aanvrager/opdrachtgever geschieden eerst in mindering op de verschuldigde kosten en voorts
in mindering op de hoofdsom.
6. Indien aanvrager/opdrachtgever met betaling van een deellevering, c.q. deelopdracht in gebreke blijft, zijn wij gerechtigd de
overige nog uit te voeren leveringen/opdrachten op te schorten met de termijn gedurende welke aanvrager/opdrachtgever een
opeisbare (deel) factuur onbetaald laat. Dit onverminderd ons recht om na in gebreke stelling de leveringen/opdrachten
definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen wij tot op dat moment te vorderen hebben, onverminderd ons
recht op schadevergoeding conform het bepaalde in artikel 6.
7. Hetgeen aanvrager/opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan opdrachtnemer verschuldigd is c.q. zal zijn wordt ten
volle direct opeisbaar in geval van: surséance van betaling of faillissement van aanvrager/opdrachtgever dan wel aanvraag
daartoe, beslag onder aanvrager/opdrachtgever, besluit van aanvrager/opdrachtgever tot gehele of gedeeltelijke staking of
overdracht van de onderneming, meer dan tweemaal niet tijdige betaling door aanvrager/opdrachtgever van aan
opdrachtnemer verschuldigde bedragen. Indien aanvrager/opdrachtgever een organisatie van personeel, wordt onder
‘aanvrager/opdrachtgever’ in de vorige volzin tevens verstaan de (rechts)persoon waarbij dit personeel werkzaam is.
Artikel 13. Opzegging/beëindiging overeenkomst
l. Wij behouden ons het recht voor de overeenkomsten met afnemer/opdrachtgever – voor zover niet anders is bepaald – met
onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, indien:
a. opdrachtgever/koper onder bewind wordt gesteld;
b. hij onze facturen niet, of niet tijdig betaalt, danwel anderszins enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of
niet tijdig nakomt;
c. hij een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;
d. hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of, wanneer opdrachtgever/koper een natuurlijk persoon is, onder curatele
wordt gesteld, of komt te overlijden;
e. aanvrager/opdrachtgever in het in artikel 7.2 bedoelde geval ook na aanmaning nalaat binnen redelijke termijn een andere
accommodatie aan te wijzen.
2. Bij beëindiging als hiervoor bedoeld zijn al onze vorderingen, waaronder mede begrepen vorderingen die betrekking hebben op
een (nog) niet geheel uitgevoerde opdracht, terstond op afnemer/opdrachtgever opeisbaar. Daarnaast zijn wij gerechtigd tot
het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of van rente.
3. De post “winstderving” zal behoudens tegenbewijs, door ons, tenminste 15% van de overeengekomen prijs bedragen; de post
“gederfde rente” zal de hoogte hebben van de wettelijke rente.
Alle kosten die voor ons verbonden zijn aan de inning van wat aanvrager/opdrachtgever aan ons verschuldigd is, komen voor
rekening van aanvrager/opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten (waaronder mede is begrepen een redelijke vergoeding
voor door opdrachtnemer of zijn personeel aan de inning te besteden tijd) bedragen indien het verschuldigde bedrag niet meer
is dan € 680,67 15% van het verschuldigde, en in andere gevallen minimaal € 213,45,-. Verrekening met (gepretendeerde)
terugvorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de betreffende tegenvordering uitdrukkelijk door opdrachtnemer is
erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
4. Behoudens voor zover nakoming als blijvend onmogelijk heeft te gelden, is ontbinding van de overeenkomst door
aanvrager/opdrachtgever niet mogelijk dan nadat opdrachtgever schriftelijk aan opdrachtnemer een alle omstandigheden in
aanmerking genomen redelijke nadere termijn tot nakoming heeft gegeven en ook binnen deze nadere termijn nakoming niet
heeft plaatsgevonden.
5. Aanvrager/opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst – voor zover niet anders is bepaald – voor de (eerste) dag van
het evenement te annuleren middels een daartoe strekkende schriftelijke en aangetekende mededeling aan
opdrachtnemer, doch wordt alsdan direct opeisbaar aan opdrachtnemer verschuldigd 50% respectievelijk 75%
respectievelijk 100% van de overeengekomen prijs (zo nodig inclusief de overige in de voorgaande leden genoemde
posten) naar gelang de annulering geschiedt uiterlijk drie kalendermaanden respectievelijk binnen drie
kalendermaanden respectievelijk binnen een kalendermaand voor de (eerste) dag van het geplande evenement.
6. Voor annuleringen door aanvrager/opdrachtgever op grond van weersvoorspellingen geldt artikel 13.6, tenzij binnen 7
dagen na evenementdatum een herziene uitvoeringsdatum (uiterlijk 12 maanden na de originele evenementdatum)
voor het nieuwe evenement wordt overeengekomen met opdrachtnemer.
7. Voor zover dit door ons op eenvoudige wijze kan worden vastgesteld, wordt het in artikel 13.5 bedoelde bedrag indien de
annulering onder alle omstandigheden in aanmerking genomen tijdig geschiedt:
a. verminderd met in de overeengekomen prijs verdisconteerde kosten voor het maken van een programmaboekje (indien en
voor zover dit door de opdrachtnemer verzorgd zou worden, zonder dat dit reeds gebeurd is) en transportkosten of aan
aanvrager/opdrachtgever conform artikel 3.2. door te berekenen kosten welke opdrachtnemer door de annulering niet meer
hoeft te maken en/of nog op eenvoudige wijze kan vermijden en
b. vermeerderd met de niet in de prijs verdisconteerde en/of conform artikel 3.2. aan aanvrager/opdrachtgever door te bereken
kosten indien deze reeds gemaakt zijn of ondanks de annulering gemaakt moeten worden en met hetgeen opdrachtnemer
door de annulering voorts eventueel aan derden verschuldigd mocht worden.
8. Opdrachtnemer verstrekt aanvrager/opdrachtgever een voor zoveel nodig gespecificeerde debet- of creditnota.
Artikel 14. Reclames
l. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde goederen of verrichte diensten, dienen terstond aan ons te worden
gemeld. Klachten betreffende onzichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen 24 uur na constatering aan ons te worden gemeld.
2. Reclames betreffende de facturen dienen uiterlijk binnen acht dagen na verzenddatum door middel van een aangetekend
schrijven, in ons bezit te zijn.
3. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt aanvrager/opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk de
factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames/klachten niet meer door ons in behandeling genomen.
Artikel 15. Overdraagbaarheid
l. Het is aanvrager/opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de met ons gesloten
overeenkomst over te dragen.
2. Overdracht van rechten en/of verplichtingen is alleen mogelijk nadat aanvrager/ opdrachtgever ons hiervan op de hoogte heeft
gesteld en onze uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft verkregen.
Artikel 16. Geschillen
l. Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen ons en aanvrager/opdrachtgever welke voortvloeien uit overeenkomsten, worden bij uitsluiting beslist
door de bevoegde rechter te Haarlem tenzij wij het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de woon- c.q. vestigingsplaats
van aanvrager/opdrachtgever, wensen te brengen.
Artikel 17. Geheimhouding
l. De opdrachtnemer verplicht zich tot strikte en onvoorwaardelijke geheimhouding van alles wat hem wordt toevertrouwd. Deze
geheimhouding geldt eveneens voor alle informatie welke voor het totstandkomen van een overeenkomst door opdrachtnemer
wordt verkregen.
Artikel 18. Auteursrechten
l. Op alle werken van de opdrachtnemer zijn van toepassing de bepalingen van de auteurswet 1912, zoals sedertdien gewijzigd.
2. Alle werken, in welke vorm dan ook, blijven materieel en geestelijk eigendom van de opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen.

Contact opnemen

Het team van evenementenbureau Summit Sports & Events staat u graag te woord!

Neem contact op

Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat er cookies worden geplaatst voor een optimale gebruikservaring. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close